Zakład Gospodarki Komunalnej ZGK w Chełmży

Rodo

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży z siedzibą przy ul. Toruńskiej 1, tel.: 56 675 22 06.
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji umowy, zlecenia lub usługi obioru odpadów komunalnych, odpadów płynnych, usług transportowych, warsztatowych lub innych wynikających ze specyfiki działalności Administratora, oraz wynikających z wykonywania przez Administratora obowiązków z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Administratora. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym w celu należytego wykonania usług, brak podania niezbędnych danych osobowych skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy lub przyjęcia zlecenia na wykonanie usługi.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną i dostawcom oprogramowania niezbędnego do realizacji świadczonych usług.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do ich rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu prowadzenia przez Administratora działalności w zakresie świadczenia usług, do czasu niezbędnego wymaganiami technicznymi i informatycznymi (programy ewidencyjne), będą archiwizowane w miarę potrzeb i odpowiednio zabezpieczone.